Movem Sant Just | Un Sant Just feminista
15811
post-template-default,single,single-post,postid-15811,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Un Sant Just feminista

Un Sant Just feminista

UN SANT JUST FEMINISTA,

INCLUSIU I RESPECTUÓS AMB LA DIVERSITAT SEXUAL. PER LA LLIBERTAT DE LES DONES I CONTRA EL PATRIARCAT


Per la justícia de gènere i LGTBI+

La justícia de gènere i LGTB+ ha de ser una prioritat transversal del conjunt de les polítiques públiques. Per aconseguir aquesta transversalitat és imprescindible que l’estructura organitzativa de les polítiques de gènere sigui reforçada. Més enllà de gestionar determinats serveis específics cal que sigui un àmbit efectiu de dinamització, seguiment i suport al conjunt de les àrees per incorporar la perspectiva de gènere: formant al personal de l’Ajuntament, establint referents a totes les àrees, avaluant sistemàticament l’impacte de gènere de les intervencions, fent pressupostos feministes, adaptant els sistemes d’informació, incloent clàusules d´igualtat als contractes, convenis i subvencions entre d’altres mesures, fent-ne seguiment i establint mecanismes de sanció en cas d’incompliment.

Aquesta manera d’integrar la perspectiva de gènere a l´Ajuntament de Sant Just encara no s´aplica a la pràctica, malgrat es disposa d’eines adequades per fer-ho com el II Pla Municipal de Gènere, el Pla Intern d’Igualtat i sobretot el Consell Municipal de les Dones de Sant Just, l’espai de participació ciutadana per excel·lència en polítiques de gènere. Creiem que un dels reptes del proper mandat és fer una profunda revisió d’aquestes eines i el seu funcionament.

L´Apoderament de les dones  i dels col·lectius LGTBI+ és imprescindible per a l´eliminació  de les desigualtats. Cal produir canvis en la manera de relacionar-nos amb el poder  i exercir el lideratge en tots els àmbits: social,  polític  i econòmic , per transformar la societat i eradicar el Patriarcat.

Per això des de Movem:

 • Crearem l’Escola per l’apoderament feminista: un espai per al coneixement i la sororitat. Apoderament de la dona i oferta de recursos per a una vida justa i equitativa, en l’àmbit personal, social, laboral, cultural i de lleure
 • Apostarem per l’Urbanisme Feminista: analitzarem, avaluarem i proposarem mesures correctores a l’espai públic des de la mirada de les dones.
 • Dotarem la Regidoria de personal tècnic qualificat i suficient per vetllar per l´aplicació correcta de la transversalitat de gènere a totes les polítiques públiques. Apostarem per mantenir l’estructura organitzativa de la Regidoria de Justícia de Gènere dins l´Àrea d´Alcaldia però afavorint la transversalitat amb les diferents àrees municipals
 • Realitzarem una avaluació del II Pla Municipal de Gènere i elaborarem el III Pla amb la incorporació de pressupostos amb perspectiva de gènere.
 • Inclourem clàusules d´igualtat als contractes, convenis i subvencions entre d’altres mesures, fent-ne seguiment i establint mecanismes de sanció en cas d’incompliment
 • Treballarem per la creació d’un Pla Local LGTBI+, a través d’un procés participatiu obert  a la ciutadania i cercant espais de coordinació amb la resta de municipis de la comarca.
 • Fomentarem un estudi anual de la participació de dones, col·lectius feministes i LGBTI+ en els espais de govern municipal a través del diagnosi dels indicadors: índex de paritat de Clara, lectura crítica de la paritat en funció de les dones que participen en els espais de presa de decisions polítiques d’acord en 5 nivell de diagnosi (espai masculinitzat, paritat precària, paritat fràgil, paritat òptima i espai feminitzat); i l’empremta Marçal, com a indicador de la qualitat participativa que genera una puntuació del 1 al 6 al voltant de diversos àmbits considerats indispensables per valorar, positiva o negativament (seguretat, autonomia, popularitat, valoració i competències, satisfacció i estimulació, i xarxes de relacions i cures), l’experiència de la participació
 • Actualitzarem el circuit de violències masclistes amb el desplegament d’un abordatge integral d´aquestes violències, amb recursos per a la formació, prevenció, detecció, atenció, recuperació i reparació.
 • Reforçarem i adaptarem a l’actualitat els consells municipals de participació tot incorporant la perspectiva de gènere i contemplant l’aplicació de la  la Llei de Paritat.
 • Incrementarem el pressupost per a les polítiques de justícia de gènere i LGTBI+.
 • Col·laborarem activament amb el Projecte Educatiu de Ciutat per facilitar la perspectiva de gènere dins el programes  educatius de Sant Just , facilitant les eines necessàries per a l´educació afectivo-sexual, tant a les famílies com a l’educació formal i en el lleure. Preveurem el suport, la formació i els recursos necessaris per prevenir conductes agressives provinents de l’entorn de les xarxes virtuals  i vetllar per unes relacions afectivo-sexuals respectuoses.
 • Incorporarem dins el III PLA MUNICIPAL DE GÈNERE, un manual de bones pràctiques comunicatives, tot incorporant la perspectiva de gènere en la comunicació interna i externa de l´Ajuntament.
 • Fomentarem que espais com la biblioteca pública compti amb un apartat o espai de materials feministes i LGTBI+, i exclourem la documentació clarament masclista o LGTBIfòbica.
 • Impulsarem mesures per a la recuperació de la memòria històrica de les dones i el feminisme i del col·lectiu LGBTI+
 • Impulsarem la visibilització dels models de diversitat LGBTI+, en especial persones transsexuals i transgènere, als mitjans de comunicació públics municipals i també en les campanyes de difusió de festes i esdeveniments del municipi. Ens adherirem a la xarxa de municipis LGTB+.
 • Lluitarem contra la LGBTIfòbia. Desplegarem el servei d’atenció integral i donar-lo a conèixer a tots els barris. I assegurarem l’accés als serveis d’assessorament i acompanyament contra la LGBTIfòbia a les persones menors d’edat de manera autònoma, anònima i segura. Vetllarem per una atenció trans als espais de salut llunyana a la patologització.
 • Seguirem apostant per mantenir el compromís de les escoles amb la coeducació real, a través de formació per al professorat, foment de l’ actitud proactiva en l’acceptació de la diversitat de gènere i la lluita contra la desigualtat i la violència de gènere. Oferirem als i les professionals de l’educació formació i recursos per a la  detecció de violència dels adults del propi entorn de l’infant.