Movem Sant Just | un Sant Just amb talent
15851
post-template-default,single,single-post,postid-15851,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

un Sant Just amb talent

un Sant Just amb talent

UN SANT JUST AMB TALENT,

AMB COMERÇ DE PROXIMITAT I OCUPACIÓ DE QUALITAT

 

L’atur i la precarietat laboral: les dues xacres dels darrers anys

Els efectes devastadors de la crisi econòmica i de les reformes neoliberals del mercat laboral han suposat un retrocés en els drets laborals conquerits durant la lluita constant de molts anys. Ja no és només la manca de treball el que afecta el sosteniment dels projectes de vida digna de les persones, sinó que la precarietat i la pèrdua de drets laborals, condemna molta gent a l’exclusió social i la pobresa.  Cal treballar per unes condicions laborals dignes i mantenir l’esforç per assolir l’objectiu de la plena ocupació. L’ajuntament no en pot estar aliè, i cal que fomenti no només polítiques actives per l’ocupació, per la inserció laboral, per la formació per l’ocupabilitat, sinó també cal que tingui en compte el seu paper com a agent consumidor/contractador de serveis que no poden contribuir a generar precarietat. Per això cal que l’ajuntament incorpori als plecs de contractació d’obres i serveis un clausulat social que desincentivi pràctiques precaritzadores i afavoreixi les polítiques de conciliació, la formació, els sous dignes i l’ocupació estable entre d’altres.

 

L’atur registrat a Sant Just al mes de març de 2019 és de 486 persones, 207 homes i 279 dones, un 6,2%, 23 persones menys que el mes anterior i 25 persones menys que el mateix període de l’any anterior. Estem per sota de la mitjana metropolitana (9,8%) i per sota de la mitjana de Catalunya (11,00%).  

 

El municipi: un espai pel treball digne i per l’experimentació en les noves formes d’ocupació. Economia verda com a creadora d’ocupació de qualitat. Diversificació econòmica com a estratègia.

Des de Movem creiem que cal apostar per l’experimentació amb l’organització del treball, amb rendes mínimes compatibles amb l’ocupació, amb noves formes de gestió i d’empresa, amb salaris de ciutat i amb models de governança diferents que, des de la col·laboració, ajudin a posar en valor les persones i l’economia local. I al mateix temps fer-ho mantenint l’estructura bàsica dels drets laborals i els salaris dignes.

 

Cal potenciar el territori com a instrument de planificació, de desenvolupament econòmic, d’interlocució, d’innovació i de vinculació amb el teixit local, les seves característiques i les seves necessitats.

 

I cal aprofitar els reptes de futur del nostre municipi i la nostra societat per a generar oportunitats econòmiques i d’ocupació de qualitat. El món local ha de liderar la transició de model productiu i energètic demostrant que és compatible la creació d’ocupació de qualitat amb assolir unes ciutats més inclusives i sostenibles. No podem oblidar la importància de la producció sostenible com a motor de creixement econòmic i d’ocupació. Cal promoure també projectes integrals de millora i rehabilitació de barris, habitatges i edificis.

 

La diversificació d’activitat econòmica és també una estratègia de futur per Sant Just. Lluny queden ja les estratègies d’hiper-especialització dels anys 90 que no van aconseguir aglutinar res de perdurable i veritablement generador d’ocupació. Cal preservar el teixit comercial per la seva capacitat d’ocupació i de vertebració de municipi, però també cal preservar i incentivar polígons d’activitat econòmica capaços de generar ocupació i activitats complementàries i de serveis. Cal també fomentar altres formes d’activitats i considerar com a activitats econòmiques moltes de les que es duen a terme en l’àmbit de les cures, i aquelles que es duen a terme en contextos de treball a distància, co-workings, etc…

 

L’àmbit de l’economia social i cooperativa és també un dels vectors de futur. Cal que Sant Just es vinculi de manera efectiva a la Xarxa d’Ateneus Cooperatius, i concretament a l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, i així poder accedir i difondre tots els recursos formatius i d’acompanyament pels projectes d’economia social.

 

Cal també ajudar a dotar de recursos i serveis els espais col.laboratius com els co-workings i fomentar l’associació i coordinació de projectes i persones per compartir espais, coneixements, etc… Des de l’ajuntament cal que es desenvolupin polítiques que fomentin l’acompanyament i l’autonomia dels projectes.

 

Primer les persones: accions de millora de l’ocupació adreçades a col.lectius amb més dificultats, fent atenció especial en les dones.

Cal posar en el centre els drets de les persones i la justícia social. Treball, habitatge, equitat, drets socials, educació, bé comú, en definitiva, la vida, han d’estar al centre de les polítiques municipals.

Això és especialment important pel que fa a l’ocupació. Dones, famílies monomarentals amb fills i filles a càrrec, joves, persones migrades, majors de 50 anys, també treballadores autònomes són expulsades d’un mercat laboral hipercompetitiu. L’Administració Local experimenta directament les conseqüències de la falta de cohesió social originada per aquesta situació i ha d’adquirir un compromís social en la millora de l’ocupació d’aquells col·lectius amb més dificultats d‘ocupació.

 

El comerç local fa vida, fa poble, dóna serveis de qualitat i crea ocupació

El comerç de Sant Just s’enfronta dia a dia a nombroses dificultats: les fluctuacions en els patrons i els canvis d’hàbits de consum dels santjustencs i santjustenques, la competència de ciutats properes amb una massa crítica de població superior i per tant una major concentració de teixit comercial, la competència sovint deslleial de les grans superfícies, el preu del lloguer dels locals, etc… Malgrat tot, tenim la sort de comptar amb un teixit comercial de qualitat i arrelat al territori, on els valor del producte i de la proximitat són els principals vectors de competitivitat.

 

Però és cert que el dinamisme dels canvis provoca que aquest sector hagi d’estar pensant i repensant constantment les formes amb les que presta els seus serveis, i aquí sens dubte les administracions locals poden ajudar el sector. Però cal que l’administració acompanyi, hi ha de ser el propi teixit comercial, organitzat en les associacions ja existents, el que prengui la iniciativa. Per tot això és important tenir un bon nivell d’interlocució i una relació fluïda i constant que ha de desembocar necessàriament al disseny i l’execució de projectes compartits a llarg termini.

 

Propostes per un Sant Just amb talent, comerç de proximitat i ocupació de qualitat

Per tot això, la gent de Movem, a l’ajuntament:

 

 • Introduirem clàusules socials als plecs de condicions de la contractació pública municipal que assegurin que l’ajuntament no contracta en condicions precàries i que al contrari, afavoreix unes condicions dignes i una millora general de les condicions laborals de les treballadores i treballadors
 • Crearem un programa de foment i acompanyament a projectes d’economia social i cooperativa i ens vincularem al projecte Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat.
 • Donarem suport a l’emprenedoria femenina, i en especial la que s’articula per via de  l’economia social, solidària i feminista elaborant un pla de suport als projectes cooperatius que compleixin amb els principis d’igualtat, sostenibilitat i innovació
 • Incrementarem els espais de co-working i dotarem d’activitats complementàries que fomentin la cooperació, la interacció, el sorgiment d’idees i projectes i la seva autonomia
 • Prioritzarem la inversió creadora de llocs de treball d’economia verda, apostant per sectors d’activitat com les energies renovables, mobilitat o la indústria ecoeficient. També en el sector de l’economia circular, els residus i la recollida selectiva.
 • Vincularem els plans d’ocupació a l’economia verda, l’economia cooperativa i els serveis a les persones, per estimular la inserció en aquests espais estratègics de futur
 • Impulsarem mesures en l’àmbit municipal per garantir que no siguin vulnerats els drets laborals de les persones trans i el seu accés al mercat de treball pel fet d’haver realitzat una transició en el gènere.
 • Impulsarem el Certificat d’empresa socialment responsable. Reconeixerem amb un distintiu municipal de qualitat a  les empreses que apliquin mesures per la igualtat salarial entre homes i dones, eliminant la precarietat sobre els models de contractació, revisant els drets de conciliació i els abusos en les jornades laborals flexibles; lluitant contra la segregació horitzontal i vertical, i contra l’abús i l’explotació laboral en sectors d’alta feminització, com el de neteja; i amb mesures efectives i portades a la pràctica en la lluita contra l’assetjament sexual al treball.
 • Establirem un sistema d’ajudes en forma de microcrèdits per a la nova ocupació i els nous projectes com han fet ajuntaments com Badalona
 • Assumirem el compromís de reduir la temporalitat entre la plantilla de l’ajuntament, gestionant de manera proactiva tot el que ens permeti el marc legislatiu vigent a cada moment
 • Crearem plans específics per afavorir la inserció dels col.lectius amb més dificultats d’inserció laboral: joves, majors de 45, famílies monomarentals, …
 • Continuarem amb les iniciatives comercials mediambientals en els hàbits de compra, com per exemple les campanyes de sensibilització per un consum responsable o per eliminar l’ús de bosses de plàstic.
 • Establirem aliances, preferentment mitjançant associacions locals, amb aquells comerços que estiguin disposats a contribuir a la millora de la qualitat de l’espai públic i a la dinamització de la vida social i cultural del municipi o barri en el que es troben.
 • Redactarem un Pla de Comerç Local de manera participada amb el teixit comercial i amb l’ajuda d’administracions, patronals i sindicats, que ens ajudi a dissenyar les accions necessàries per enfortir el múscul del nostre teixit comercial local, sense el qual Sant Just esdevindria poc més que un poble dormitori.
 • Contribuirem a generar mecanismes d’organització, representació i defensa de les persones treballadores per compte propi. Crearem línies específiques d’assessorament I suport tècnic per a persones autònomes, tant per a noves activitats com per a la seva consolidació i continuïtat.
 • Treballarem des de l’ ajuntaments per a impulsar, a través de l’Institut Català de Finances (ICF), línies especials de finançament per a persones autònomes i microcrèdits, especialment per a projectes industrials en sectors mediambientals i energètics, de noves tecnologies i d’innovacions aplicades als serveis socials.
 • Estudiarem fórmules de crèdit municipal que ajudin a finançar iniciatives empresarials que generin ocupació estable.