Movem Sant Just | Un Sant Just que cuida a les persones
15907
post-template-default,single,single-post,postid-15907,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Un Sant Just que cuida a les persones

Un Sant Just que cuida a les persones

UN SANT JUST QUE CUIDA LES PERSONES


No deixem ningú enrere

La vulnerabilitat i les desigualtats han posat en risc d’exclusió a moltes persones, especialment  gent gran que viu sola, dones soles amb infants a càrrec, persones amb diversitat funcional, persones migrades amb feines precàries,…

Per poder fer efectiva la inclusió social, entesa com a igualtat entre homes i dones, entre joves i gent gran, que integri la diversitat, garanteixi una vida independent de les persones amb diversitat funcional i erradiqui la pobresa infantil i atengui els col·lectius més vulnerables ens calen polítiques que potenciïn l’acció comunitària com a motor de canvi, enfortint també les xarxes de suport social i comunitari, creant  els espais adients perquè tothom pugui desenvolupar el seu projecte de vida, sense deixar de donar resposta a les emergències socials i amb unes accions que s’orientin a:

 1. Impulsar un nou model de serveis socials municipals
 2. Garantir uns ingressos mínims per a tothom, el dret a l’alimentació i els subministraments bàsics
 3. Garantir l’atenció a les persones sense llar, el dret a la cura i a l’autonomia personal
 4. Promovent polítiques per a un envelliment actiu i en comunitat
 5. Garantint els drets de la infància, l’adolescència i de les persones amb diversitat funcional
 6. Donant suport a la tasca de les persones cuidadores familiars i dels i les nostres professionals
 7. Avançant en la participació i la coproducció  de les polítiques socials

Per un nou model de serveis socials municipals

Volem continuar avançant cap a uns serveis socials bàsics propers, centrats en les persones i d’orientació comunitària.

Tenim el gran repte d’integrar les necessitats socials derivades de l’envelliment de la població, les econòmiques, conseqüència de la desigualtat i les socials nascudes arrel de l’aparició de les noves xarxes de relacions i d’integrar a la seva missió l’acompanyament a la ciutadania en la seva vida autònoma i integrada a la seva comunitat.

Aquests reptes necessiten un nou model d’atenció dels serveis socials on es redefineixin les prestacions i serveis accessibles per a la ciutadania, les pràctiques d’intervenció social, es repensin els models organitzatius i s’augmenti la intervenció des de la perspectiva comunitària.

Per uns ingressos mínims per a tothom i la cobertura de les necessitats bàsiques

Des del govern de Sant Just hem de contribuir a fer que la ciutadania tingui uns ingressos mínims. L’accés als programes de garantia d’ingressos necessiten la corresponsabilització de totes les administracions (i la reclamarem), conèixer a totes les persones  que els necessiten i acompanyar-les en fer efectius els seus drets. I, de forma simultània, impulsar com ha fet l’Ajuntament de Barcelona i altres ajuntaments del canvi, programes propis d’ajust focalitzats en els col·lectius més vulnerables.

Aquests darrers anys la falta de treball i la precarització del mateix han fet  que, tot i poder accedir a tenir una feina, l’encariment dels aliments, la insuficiència del salari per a cobrir les necessitats bàsiques de la llar impedeixen l’accés a una bona alimentació i als subministraments. El dret a una alimentació adequada en totes les etapes de la vida i  el dret a l’electricitat, l’aigua i el gas són bàsics per viure una vida saludable i digna.

Pel dret a la cura, l’autonomia personal. Suport a la tasca de les persones cuidadores i professionals

Les cures són essencials en el desenvolupament de la vida quotidiana i acostumen a recaure en les famílies i sobretot en les dones. L’envelliment de la població juntament amb l’augment de l’esperança de vida comportarà una major necessitat de cures. A més a més les preferències de la ciutadania per a envellir a casa seva farà necessari afrontar que una part de la població necessitarà atencions especialitzades a domicili a causa del deteriorament de les seves condicions físiques i mentals.

Les cures han estat sempre majoritàriament en mans de les dones. Aquest fet suposa que sigui una feina gens reconeguda i mal pagada. Des de Movem Sant Just volem contribuir a posar fi a la inexistència de reconeixement,  a la precarització i a la vulnerabilitat de les persones cuidadores i apostem per corresponsabilitzar-nos d’aquestes tasques, amb recursos municipals i també donant suport a iniciatives ciutadanes i cooperatives que milloren la pràctica de les cures.

Promourem polítiques familiars orientades a garantir una redistribució equitativa de la cura en les famílies. La relació entre els temps dedicats al treball assalariat i els temps per a les cures i la realització personal, el gaudir o l’afectivitat continuen produint i reproduint les desigualtats de gènere, derivada dels usos desiguals de dones i homes en els temps dedicats als treballs. Cal reorganitzar els temps de cures i del treball assalariat per assolir la corresponsabilitat i justícia de gènere i situar la sostenibilitat de la vida al centre. Cal avançar en nous pactes socials que atorguin valor al treball de cures i abordin la necessària corresponsabilitat d’aquestes cures i en disposin dels recursos públics necessaris.

Per un Sant Just que promogui un envelliment actiu i en comunitat

En els pròxims anys el creixement del nombre de persones grans tindrà cada vegada més pes en la població. L’any 2031 hi haurà uns 11,7 milions de persones de més de 65 anys que representarà el 25,6% sobre la població en el conjunt de l’Estat espanyol. A  Catalunya el 2017 representava un 18,55%. L’afebliment de les xarxes familiars i socials fan que moltes d’elles se sentin soles. La soledat té una repercussió clara en la salut de les persones i de la seva qualitat de vida.

Per un Sant Just que garanteixi els drets dels infants, dels i els joves i les persones amb diversitat de capacitats

Volem que els serveis municipals siguin amb i per la infància i l’adolescència. Tractant a la infància com a ciutadania amb drets i deures. I també,  davant el deteriorament de les condicions socioeconòmiques de les famílies, que han fet incrementar el nombre de situacions de risc que afecten la infància, atendre  a criatures i adolescents en situació de risc i desemparament.

Volem  superar l’assistencialisme i paternalisme, per un model de polítiques que facin possible l’autonomia i la vida independent  de les persones amb discapacitats de manera que puguin desenvolupar de forma plena els seus projectes vitals i col·lectiu, amb accés a la formació i  una ocupació digna com a millor via per a la inclusió a la societat. La Llei 13/2014 de 30 d’octubre d’accessibilitat de Catalunya preveu que els municipis hauran d’elaborar, aprovar i executar un pla municipal d’accessibilitat, Movem Sant Just apostem per uns municipis 100% accessibles.

Les propostes de Movem per un municipi que cuidi les persones

 • Garantirem un mínim vital a les persones de Sant Just sense exclusions, aportant recursos a les llars sense cap ingrés i garantint l’accés als subministraments bàsics
 • Farem més accessibles els serveis socials de l’ajuntament, des de la quotidianitat i sense estigmatització. L’ajuntament ha de dotar-se de les eines necessàries per aconseguir la igualtat d’oportunitats. Millorarem la informació disponible sobre els ajuts i els recursos municipals per a persones i col·lectius en situacions de dificultat. Abordarem els serveis socials des d’una perspectiva comunitària, de proximitat i centrada en l’empoderament de les persones i els col·lectius.
 • Implantarem progressivament un sistema de tarifació social de diferents serveis públics per a facilitar l’equitat en l’accés
 • Apostarem per un model de cura que permeti que la persona gran visqui el major temps possible a la seva llar reforçant els programes d’ajuda a domicili, l’assistència personal i les tecnologies de la cura

 

 • Desenvoluparem recursos i serveis de suport a les persones cuidadores no professionals
 • Crearem serveis que donin suport a les necessitats de les persones cuidadores professionals en el camp d’assessorament laboral, assistencial, sanitari, residencial i legal.  Impulsarem projectes cooperatius de persones treballadores de les cures.
 • Incrementarem la participació social activant l’associacionisme de la gent gran i les xarxes socials informals. De la mateixa manera, lluitarem contra la solitud no volguda de les persones grans, oferint un conjunt de serveis i promovent la participació comunitària

 

 • Garantirem un envelliment digne i autònom a les persones grans LGBTI+ al municipi en general i als centres i residències en particular. Incloure en els plecs de clàusules per a la contractació de la gestió de residències de persones grans de titularitat municipal, l’obligatorietat que tot el personal estigui format en la diversitat LGBTI+ per a la seva sensibilització i per garantir els drets de les persones LGBTI+
 • Impulsarem Plans municipals de drets i oportunitats per a la infància. Apostem per una visió transversal, facilitadora de la coordinació entre els diferents serveis que s’hi adrecen i basada en les figures de referent únic per aquells infants amb alguna problemàtica sociofamiliar. Cal elaborar Plans Integrals d’Infància, d’actuació intensiva i sostinguda que no estigmatitzin als nens i nenes en risc.
 • Atendrem la situació de persones joves immigrants i extutelades que es troben al carrer promovent recursos per la seva transició a la vida adulta
 • Destinarem  pressupost la reserva de contractes amb Centres Especials de Treball, tenint en compte els centres especials que promouen l’ocupació de treballadores i treballadors amb discapacitat amb especials dificultats, però amb la garantia que cap col·lectiu surt perjudicat
 • Promourem  l’oci inclusiu i del temps lliure, tant pel que fa al seu gaudi com a la seva participació, amb projectes que promoguin activitats de lleure inclusives en equipaments socioculturals i de lleure i projectes de mediació en el lleure per promoure l’acompanyament i els suports  perquè persones amb diversitat funcional puguin participar en la comunitat
 • Impulsarem actuacions socioeducatives i comunitàries dirigides a fomentar la corresponsabilitat dels homes en les cures.
 • Garantirem la qualitat dels serveis de cura externalitzats, donant prioritat a les clàusules tècniques i socials per damunt de les clàusules econòmiques.