Movem Sant Just | Un Sant Just pel dret a la ciutat
15912
post-template-default,single,single-post,postid-15912,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Un Sant Just pel dret a la ciutat

Un Sant Just pel dret a la ciutat

UN SANT JUST PEL DRET A LA CIUTAT,

UN POBLE AMB UN ESPAI PÚBLIC QUE AFAVOREIX LA INTERACCIÓ SOCIAL I LA VIDA COMUNITÀRIA

 

Un espai públic de qualitat, des de la mirada de les dones, des de la mirada dels infants, accessible per a tothom

La qualitat del nostre espai públic es podria mesurar, com diria Francesco Tonucci, per la quantitat d’espais on trobem infants i joves interactuant de manera habitual. No volem un Sant Just de postal, on la qualitat de l’espai públic sigui mesurada pel major o menor encert de la persona que des del seu despatx d’arquitectes genera els projectes de parcs, places i carrers. La qualitat de l’espai públic de Sant Just ha de venir definida per la potencialitat d’interacció.

Cal garantir, per tant, la participació de la infància en la definició de Sant Just. Considerem els infants ciutadans de ple dret, per tant és obligació del món adult, i més concretament de l’administració, garantir-los el seu dret posant en marxa mecanismes de participació efectius. En aquest sentit a finals de mandat s’ha posat en marxa l’espai de participació de la infància, convé però seguir apostant per mantenir aquest espai com un espai de transformació de la ciutat i alhora un espai d’aprenentatge i de creació de ciutadania. Un espai que ha d’estar connectat i fer de pont entre els infants de Sant Just, la institució i el mateix poble.

També cal que sigui un espai públic des de la mirada de les dones, des de la perspectiva de contribució a una mobilitat segura, evitant sensacions d’inseguretat i des de les diferents mobilitats, no únicament l’obligada (de la feina a casa), sinó també les mobilitats entre diferents espais, parcs, zones de comerços, equipaments… mobilitat que avui dia encara fan moltes dones. I tot això, dut a terme amb continues millores fruit de la contribució de les experiències de les dones ciutadanes.

I també un espai públic lliure de barreres arquitectòniques, amb una mirada des del vianant i per al vianant, al servei d’una mobilitat segura i sostenible.

L’espai públic ha d’esdevenir un espai de trobada. Als carrers i a les places s’hi ha de poder jugar, s’hi ha de poder fer vida. És l’essència de poble que l’urbanisme ha de recuperar. Cal canviar l’ús majoritari de l’espai públic com un espai per transitar entre dos punts a un lloc on estari, trobar-s’hi, viure-hi i conviure. És en aquesta interacció on es creen espais que esdevenen matrius on poder desenvolupar projectes de caràcter col·lectiu.

I per aquesta vocació col·lectiva cal que els barris, les seves millores, les inversions, es facin de manera participada amb el veïnat. L’Ajuntament ha d’aprendre a no imposar sempre el seu criteri i propiciar espais on es pugui pensar i repensar el barri des del seu veïnat. Per així creiem important la creació de plans de barris participatius.

 

Uns equipaments que fan poble, que fan teixit social

També cal que Sant Just disposi d’una xarxa d’equipaments en constant evolució,  a cada barri. Uns equipaments que puguin cobrir les necessitats d’espai social, de trobada, però que alhora tinguin un element atractiu i únic que pugui generar un univers de persones usuàries provinents d’arreu del municipi. No volem locals només de trobada. Volem espais de creixement personal, educatius, culturals, potenciadors d’estils de vida saludables, de participació en els projectes de ciutat, amb un servei de qualitat però que alhora puguin disposar d’amplis espais d’autogestió i encàrrecs de gestió al teixit associatiu i d’entitats.

El teixit d’equipaments actual cal que sigui revisat a fons. Cal que es puguin generar currículums de ciutat, noves propostes que ajudin al fet que nous públics accedeixin a l’oferta des dels equipaments. Cal també racionalitzar l’ocupació pràcticament total que les diverses entitats esportives fan dels actuals equipaments, i analitzar el dimensionament total de manera que permeti un ús de foment de l’esport i l’activitat física al llarg de la vida per totes les persones de Sant Just, estiguin o no inscrites a clubs per a la pràctica esportiva.

I sobretot cal facilitar l’accés a col·lectius específics que no utilitzen la gran diversitat d’equipaments municipals. El preu no en pot ser un impediment, per la qual cosa impulsarem la tarifació social com la forma més justa de pagament de quotes.

 

Una política de seguretat al servei de les persones

Des de Movem apostem per un Sant Just pel dret a la ciutat. Aquest és un concepte molt ampli que implica corresponsabilitat en la planificació i execució de les millores i inversions als barris, la concepció dels espais públics com a espais de convivència, de relacions socials, i també per un Sant Just que tingui cura de les persones. És evident que les polítiques de seguretat tenen en aquesta aposta de poble un paper important.

Perquè un Sant Just de drets és un poble més cohesionat, amb un model de seguretat basat en la protecció de drets de la ciutadania a través la cooperació comunitària, la prevenció i la resolució de problemes. L’acció municipal ha d’estar així directament compromesa a favor de la promoció de la convivència com a estratègia de prevenció del conflicte i de foment de la seguretat ciutadana.

La seguretat ciutadana és un fenomen complex que s’ha d’abordar de forma transversal. Cal formular i implementar polítiques que combinin l’apoderament de la comunitat, la inclusió social i la cohesió social i territorial amb l’atenció a la reducció de l’activitat il·lícita. Aquest és el model que Movem Sant Just entén i potencia.

Les polítiques de seguretat no s’han de dirigir només a l’erradicació dels problemes delictius sinó també a la gestió de les seves manifestacions en la percepció social i la convivència, i això és especialment rellevant en situacions de canvi social, de crisi, de situacions sobrevingudes, en les que és més probable la disminució de la tolerància al conflicte.

Cal reivindicar des de Sant Just una correcta dotació dels cossos de seguretat, i fer nostres les lluites que col·lectius com els dels Bombers de la Generalitat, que posen de manifest la seva precària situació fruit de la manca d’inversió en equipaments, infraestructures i personal. O com la manca d’efectius dels Mossos d’Esquadra que aporta una preocupació afegida als municipis de la comarca. Però també és important apostar per mecanismes de coordinació i intercanvi d’informació efectius.

Transparència. Garantir l’accés a una informació pública de qualitat en el conjunt d’accions en seguretat i convivència de forma permanent i comprensible. Garantir un comportament exemplar i ètic esdevé clau i és imprescindible pel desplegament de l’exercici de la seguretat en les seves diferents formes. Els serveis municipals s’han de regir pel principi de transparència, i això en major mesura quan el que es vol és orientar l’actuació cap al diàleg, la mediació i si s’escau, la resolució pacífica del conflicte; i, a vegades com a últim recurs, intervenir amb l’ús de la força amb criteri d’oportunitat, proporcionalitat i congruència per garantir i preservar la convivència i la seguretat.

Per això des de Movem Sant Just proposem:

 • Plans de barri participats: Revisarem i planificarem el futur dels nostres barris amb els veïns i veïnes. Elaborarem plans de barri, amb accions concretes, proposades, analitzades i avaluades per processos participatius amb el veïnat de cada barri. Cal que l’ajuntament expliqui, cal que l’ajuntament escolti, cal que veïnes i veïns expliquin i escoltin. Així contribuirem a comunitats sobiranes i apoderades i construirem barris de manera conjunta, tot fent-los més adaptats a les necessitats i aspiracions de la ciutadania.
 • La ciutat dels infants: cal que Sant just recuperi places per jugar. No sempre les places més maques són les millors solucions perquè hi flueixi la vida i hi juguin els infants. No volem places de postal, volem places per viure-les, per jugar-les, per riure-les.
 • Consolidar l’espai de participació de la infància com un òrgan amb capacitat d’influència i transformació de la ciutat i com un espai d’aprenentatge i creació de ciutadania.
 • Cal que tota la planificació de l’espai públic es miri des de la perspectiva de la mobilitat segura i sostenible. No té sentit preparar Sant Just per més cotxes. Cal preparar Sant Just pel futur, i aquest només serà possible amb menys cotxes i una mobilitat més racional.
 • Sant Just ha de posar límit al seu creixement urbanístic amb allò que ja està planificat. Cal que la densitat es redueixi a mesura que la trama urbana s’acosta a Collserola
 • Pressupostos participats: obrirem amplis espais de participació en els pressupostos d’inversions als barris, i farem una audiència pública prèvia a l’elaboració del projecte d’ordenances fiscals.
 • Millores en equipaments i els seus serveis, tot garantint l’accés a tothom a través de la tarifació social:
  • Una Bonaigua amb més serveis però també amb més espais per l’ús i el gaudi de la ciutadania
  • Una deixalleria municipal referent en polítiques mediambientals
  • Un espai per projectes de creació artística que pugui ser el referent del projecte “La Fàbrica d’Art”, equipaments de barri a cada barri però amb vocació de xarxa d’equipaments de ciutat
  • Una nova escola bressol, referenciada i potenciadora del model Marrecs
  • Una Sala Municipal de l’Ateneu capaç de ser un catalitzador de l’activitat cultural i escènica, amb vocació multifuncional per acollir la gran diversitat de propostes de la ciutadania
  • Un nou equipament al futur barri de Torreblanca de Sant Just, capaç d’aglutinar el veïnatge i ser referent en les propostes educatives i culturals
  • Recuperació de la masia de can Freixes, amb una proposta oberta al municipi

Treballarem per una política de seguretat basada en la prevenció, proximitat, coordinació, suficiència de recursos, transparència i anticipació, dimensió comunitària, vocació de servei a les persones i garantia del dret a la ciutat, són elements clau per abordar la complexitat de les polítiques de seguretat a Sant Just.